HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 HAL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI


        5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
üreticiler ile meslek mensupları  arasında  veya  meslek  mensuplarının  kendi  aralarında  bu Kanunun  uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak
amacıyla il merkezlerinde Hal Hakem Heyetlerinin oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır.
 
       11/07/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelikte de heyetin oluşumuna,
görev ve yetkilerine, toplantılarına ve kararlarına ilişkin  ayrıntılı  düzenlemelere  yer verilmiş ve mezkur Yönetmeliğin Başvuru ve Karar Süresini düzenleyen 11.maddesinin birinci
fıkrasında Hakem Heyetine uyuşmazlık konusunu içeren bir dilekçe ile başvurulacağı ve uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgelerinde dilekçeye ekleneceği hükme bağlanmıştır.

HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.